REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 3STYLE.PL

I.  Podstawa prawna:

 1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

 2. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.;

 3. Ustawa o ochrone danych osobowych RODO – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018 r.

II.  Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym „3style.pl” funkcjonującym pod adresem www.sklepsnowboardowy.pl prowadzonym przez Macieja Stanisza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Maciej Stanisz „3style.pl” ul. Dąbska  18N 31-572 Kraków, tel. 666 537 666 e-mail: biuro@sklepsnowboardowy.pl,  NIP 6772184078,  REGON: 122627032, województwo Małopolskie, wpisanego do Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. Określenia użyte w regulaminie mają następujące znaczenie:

 3. 3style.pl - Macieja Stanisza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Maciej Stanisz „3style.pl” ul. Dąbska  18N 31-572 Kraków, NIP 6772184078, REGON: 122627032, wpisanym do Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej.,

 4. Sklep – strona internetowa, stanowiąca platformę umożliwiającą składanie Zamówień, znajdująca się pod adresem www.sklepsnowboardowy.pl

 5. Klient – podmiot korzystający z usług Sklepu, w przypadku osób fizycznych mający ukończone 18 lat i  co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

 6. Towar – towar, na który można złożyć zamówienie za pośrednictwem Sklepu,

 7. Regulamin – niniejszy regulamin,

 8. Konto – indywidualny profil utworzony dla Klienta,

 9. Hasło - unikalny szereg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient nadaje w systemie Sklepu dla celów potwierdzenia swojej tożsamości, Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy,

 10. Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży Towaru w niej wskazanego, złożona przez Klienta  3style.pl, za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób wskazany w Regulaminie,

 11. Koszyk – element Sklepu, gdzie Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją Zamówienia,

 12. Czas dostawy – czas, w którym Zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz dostarczone na adres wskazany w Zamówieniu,

 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy 3style.pl a Klientem, na mocy której 3style.pl sprzedaje Klientowi Towary określone w Zamówieniu, a Klient  zobowiązuje się zapłacić 3style.pl cenę Towaru, powiększoną o koszty wysyłki, na zasadach określonych w Regulaminie.

III.  Warunki składania Zamówień

 1. Sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Sklep prowadzi działalność jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz państw członkowskich Unii Europejskiej, a zarazem Towary prezentowane w Sklepie dostępne są jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz państw członkowskich Unii Europejskiej.

 3. W celu dokonania zakupu w Sklepie Klient składa Zamówienie na Towar w sposób wskazany w Regulaminie.

 4. Zamówienie może być złożone w następujący sposób:

  1. za pośrednictwem Sklepu po dokonaniu rejestracji Konta,

  2. za pośrednictwem Sklepu bez rejestracji Konta.

 5. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu po dokonaniu rejestracji Konta, Klient zobowiązany jest do:

  1. dokonania rejestracji w Sklepie i utworzenia Konta,

  2. zalogowania się w Sklepie za pomocą adresu e-mail podanego przy rejestracji i Hasła,

  3. dodania Towaru do Koszyka oraz przejście wszystkich kroków procesu zakupu,

  4. potwierdzenia złożonego Zamówienia poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku.

 6. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu bez rejestracji Konta, Klient zobowiązany jest przed zakupem do:

  1. wypełnienia zgodnie ze stanem faktycznym wszystkich pól formularza;

  2. akceptacji Regulaminu oraz wyrażenia niezbędnych zgód,

  3. dodania Towaru do Koszyka i wypełnienia wszystkich pól formularza Zamówienia oraz przejście wszystkich kroków procesu zakupu,

  4. potwierdzenia złożonego Zamówienia poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku.

 7. Kupujący zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola formularza Zamówienia.

 8. Zamówienie jest dokonane (zostaje zawarta Umowa Sprzedaży) po kliknięciu przez Klienta przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 9. W wyniku zawarcia Umowy Sprzedaży 3style.pl zobowiązuje się przenieść na Klienta własność zamówionej w Sklepie rzeczy a Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny oraz innych kosztów leżących po jego stronie.

 10. Po zawarciu Umowy Sprzedaży na podany przez Klienta adres e-mail wysyłane jest powiedzenie Zamówienia.

 11. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu i poczty elektronicznej można składać przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

 12. Ceny Towarów oraz koszty dostawy udostępnione w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w aktualnie obowiązującej stawce.

 13. 3style.pl udostępnia następujące metody płatności:

  1. przelewem na rachunek 3style.pl 68 1540 1115 2044 6590 3857 0001;

  2. kartą płatniczą VISA lub Mastercard;

  3. gotówką przy odbiorze osobistym Towaru w lokalu 3style.pl;

  4. za pobraniem.

 14. Jako formę dostawy Klient może wybrać:

a) podstawowy sposób dostawy, to jest przesyłkę kurierską za pośrednictwem kuriera DPD;

b) odbiór osobisty pod adresem: ul. Dąbska 18N 31-572 Kraków.

 1. Koszty dostawy Towaru:

  1. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – od 20 zł brutto,

  2. na terytorium UE z wyłączeniem terytorium Rzeczpospolitej Polskiej według cennika DPD dostępnego pod następującym adresem, https://www.dpd.com.pl/subpage.asp?ID_kat=1&ID=18&Mark=5&Go=24 (ceny w przedziale ok. 20-50 euro w zależności od kraju dostawy),

  3. odbiór osobisty pod adresem: ul. Dąbska 18N 31-572 Kraków jest bezpłatny.

 2. Koszt dostawy obejmuje 1 paczkę o masie nie przekraczającej 30 kg. W przypadku kilku paczek koszt dostawy rośnie odpowiednio.

 3. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych Towarów, zmian ich cen, wprowadzania i modyfikowania ofert promocyjnych w zależności od warunków na rynku.

 4. Sklep informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, Sklep może nie wystawiać paragonów fiskalnych w przypadku sprzedaży Towarów, za które płatność następować będzie przelewem na rachunek 3style.pl.

IV.  Zasady realizacji Zamówień

 1. Przyjęcie Zamówienia do realizacji rozpoczyna się, z zastrzeżeniem ust. 3:

  1. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - niezwłocznie po złożeniu Zamówienia,

  2. w przypadku płatności przelewem - po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony Towar na koncie 3style.pl.

 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty za Zamówienie w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia.

 3. Czas realizacji Zamówienia na terytorium RP wynosi do 72 h a na terytorium UE z wyłączeniem terytorium RP do 7 dni. Jeśli dany Towar nie jest dostępny w magazynie Sklepu, jak również nie jest dostępny u dystrybutora, czas realizacji Zamówienia może się wydłużyć. W takim wypadku Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji celem uzgodnienia dalszego postępowania wobec złożonego Zamówienia.

 4. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w całości, Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia).

 5. W przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem, 3style.pl zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 6. Klient wraz z Towarem otrzymuje potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego bądź faktury VAT w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta przy składaniu Zamówienia z zastrzeżeniem pkt. III ust. 15.

 7. W przypadku nieodebrania Towaru przez Klienta jest on zobowiązany do pokrycia kosztów wysyłki do 3style.pl.

 8. Przy dostawie Towaru Klient proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera lub innego dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzenia odbioru Zamówienia.

 9. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nieprzyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia protokołu zwrotu.

V.  Zasady bezpieczeństwa.

 1. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zakazu dostarczania przez lub do Sklepu treści:

  1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Sklepu lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

  2. mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub będą w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje,

  3. zawierających wirusy komputerowe, „Worms”, „Trojan horses”, „keyllogers”, ani innych kodów źródłowych, plików, folderów, programów komputerowych szkodliwych dla Sklepu,

  4. powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM) lub innych niedozwolonych przez prawo treści,

  5. oraz innych treści bezprawnych.

 2. Klienci nie są uprawnieni do:

1. przeniesienia praw i obowiązków wynikających z rejestracji w Sklepie na inny podmiot,

2. podejmowania jakichkolwiek działań, których efektem będzie udostępnianie przez Klienta indywidualnego Konta jakiemukolwiek innemu podmiotowi,

3. udostępnienia indywidualnego loginu lub hasła innemu podmiotowi.

 1. 3style.pl zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu Sklepu, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Klientom korzystanie ze Sklepu.

VI.  Odstąpienie od umowy i zwrot Towaru.

 1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować 3style.pl to jest Macieja Stanisza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Maciej Stanisz 3style.pl, ul. Dąbska 18N, 31-572 Kraków, tel. 666 537 666 e-mail: biuro@sklepsnowboardowy.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży 3style.pl zwraca Klientowi otrzymane płatności za zamawiany towar od Klienta, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrotu płatności dokonamy przelewem na wskazany w odstąpieniu nr rachunku krajowego banku. Chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 3style.pl wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia 3style.pl dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Należy odesłać lub przekazać 3style.pl Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował 3style.pl o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 8. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 9. Dostarczenie Towaru niezamówionego przez Klienta następuje na ryzyko 3style.pl i nie nakłada na Klienta żadnych zobowiązań.

 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów Sprzedaży:

 1. zawartych z Klientami, którzy nie są konsumentami;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VII.  Postępowanie Reklamacyjne.

 1. 3style.pl ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar bez wad.

 2. Reklamacje można składać w każdym przypadku za pośrednictwem Sklepu (na dane kontaktowe wskazane w Regulaminie oraz w zakładce „kontakt” na stronie Sklepu), a także:

  1. w przypadku przesyłki kurierskiej - bezpośrednio kurierowi,

  2. w razie odbioru osobistego – bezpośrednio przedstawicielowi 3style.pl.

 3. W przypadku dokonania zgłoszenia reklamacyjnego kurierowi lub za pośrednictwem Sklepu Klient zobowiązany jest wysłać do 3style.pl Towar podlegający reklamacji wraz z opisem stwierdzonej wady oraz dowód zakupu Towaru (np. paragon fiskalny, faktura VAT, wydrukowane potwierdzenie zamówienia) w terminie 7 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku zgłoszenia reklamacji bezpośrednio do 3style.pl Klient przekazuje 3style.pl Towar wraz z opisem stwierdzonej wady oraz dowód zakupu Towaru (np. paragon fiskalny, faktura VAT, wydrukowane potwierdzenie zamówienia) w momencie złożenia reklamacji.

 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 3style.pl reklamacji wraz z opisem stwierdzonej wady, Towaru i potwierdzenia jego zakupu. W przypadku dostarczenia do 3style.pl Towaru wraz z dowodem jego zakupu po złożeniu przez Klienta reklamacji, termin na jej rozpatrzenie rozpoczyna swój bieg od daty późniejszej.

 5. Klientowi nie przysługuje prawo do wniesienia reklamacji na towary dostarczane nieodpłatnie do niektórych zamówień, jako gratisy (bonusy).

VIII  Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu.

W celu prawidłowego korzystania przez Klientów ze Sklepu oraz skutecznego zalogowania się niezbędne jest spełnienie łącznie następujących wymagań sprzętowych:

 1. połączenie z siecią Internet (zalecane co najmniej 512 kbps),

 2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,

 3. korzystanie z przeglądarki internetowej Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Chrome
  - umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu Cookies,

 4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

IX.  Ochrona danych osobowych i RODO

Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem Twoich danych osobowych jest 3Style.pl z siedzibą w 31-572 Kraków przy ul. Dąbskiej 18N (dalej: „3Style”).

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Podane dane osobowe oraz Twoja historia transakcji dokonywanych na sklepsnowboardowy.pl, 3style.pl oraz serwisie aukcyjnym Allegro są przetwarzane w celu:

  umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepów internetowych udostępnianych przez 3Style;

  zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

  obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

  kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

  dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności

podatkowych i rachunkowych,

  zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

  statystycznych i archiwizacyjnych,

  maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą w niezbędnym zakresie ujawniane firmom kurierskim realizującym wysyłkę zamówień składanych za pośrednictwem sklepów internetowych pod adresem sklepsnowboardowy.pl oraz serwisie aukcyjnym Allegro.

Jakie masz prawa?

W związku z przetwarzaniem przez 3Style Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień:

  możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy Twoja prośba obejmuje kopie danych pomożesz nam wskazując kopię jakich danych chciałbyś otrzymać. 3Style może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym zostaniesz powiadomiony. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania;

  możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby 3Style je przetwarzało) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz aby 3Style przetwarzało Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcesz aby dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami);

  możesz zażądać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na Twoje żądanie zrobić to za Ciebie;

  w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez 3Style odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”);

  Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Klientów. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 r. nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

Jak możesz się z nami skontaktować?

Możesz się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@sklepsnowboardowy.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto, zawsze możesz napisać na adres 3Style.pl ul. Dąbska 18N 31-572 Kraków

 

 X.  Postanowienia końcowe

 1. 3style.pl dokłada należytej staranności, aby informacje zawarte w Sklepie były dokładne. Istnieje jednak możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywania aktualizacji Sklepu np. błędy w prezentowanej cenie, konfiguracji, zdjęciach, opisach itp.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego ustawy o prawach konsumenta oraz innych ustaw.

 3.